Leden 2016

ABRAHAM

13. ledna 2016 v 11:11 STARÝ ZÁKON

BŮH VOLÁ ABRAHAMA
Gn 12, 1-8
Abraham byl pastýř. Bůh k němu promluvil: "Vyjdi! Vytáhni ze svého domova od svých příbuzných, z domu svého otce. Jdi do země, kterou ti ukážu. Učiním z tebe velký národ. Požehnám ti a tvé jméno bude velké. Na tobě všichni lidé poznají, co znamená být požehnaný. Všem, kteří ti přejí dobré, přeju i já dobré. Všechny, kteří ti přejí zlé, prokleju. V tobě budou požehnáni všichni lidé."
Abraham vyšel, jak mu Bůh přikázal. Bylo mu sedmdesát pět let. Vzal s sebou svou ženu Sáru, synovce Lota, všechna svá zvířata a všechny, kdo pro něj pracovali. Abraham šel do země, kterou Bůh slíbil jemu a jeho dětem. Do dobré a úrodné země, do země Kenaan. Tam postavil Abraham svému Bohu oltář.

BOŽÍ SMLOUVA S ABRAHAMEM
Gn 15,1-8; 18
Jedné noci mluvil Bůh s Abrahamem. Řekl: "Neboj se: Budu tě chránit a učiním tě bohatým." Abraham odpověděl: "K čemu je mi bohatství, když mi odpíráš to nejdůležitější: Nemám syna, který by byl mým dědicem a který by nesl dál mé jméno." Avšak Bůh vyvedl Abrahama před stan: "Pohleď vzhůru k nebi. Pohleď na hvězdy. Tolik synů a dcer budeš mít", Abraham uvěřil Bohu a Bůh jeho víru uznal.
Abraham rozbil svůj stan u dubů v Mamre. Za poledne seděl ve vchodu do stanu. Tu spatřil tři muže, kteří přicházeli. Abraham vstal a běžel jim naproti: "Nepřejděte mě. Pojďte a odpočiňte si." Abraham dal cizincům k jídlu máslo a mléko, maso a chléb. Po jídle se jeden z hostů zeptal: "Abrahame, kde je tvá žena Sára?" Abraham odpověděl: "Je ve stanu." Ale cizinec řekl: "Příští rok v tuto dobu zase přijdu. Tvá žena Sára bude mít syna."
Sára stála za Abrahamem ve stanu. Slyšela, co cizinec říkal. Smála se a myslela si: "Cizinec asi neví, jak jsem stará; také Abraham už je starý." Ale cizinec se zeptal: "Copak je u Boha něco nemožné?"

ABRAHAMOVA VÍRA
Bůh dodržel svůj slib. Sára, stará žena, se stala matkou. Abraham, starý muž, se stal otcem a dostal dědice. Sára a Abraham dali synovi jméno, které mu určil sám Bůh: Izák, tzn.: ať se Bůh laskavě usmívá. A Izák rostl.
Bůh chtěl Abrahama vyzkoušet. Řekl mu: "Vezmi syna, svého jediného, kterého miluješ, a přines mi ho jako zápalnou oběť." Ráno vzal Abraham osla a naložil na něj dříví. Pak zavolal své služebníky a syna. Tři dny šli až k jedné hoře. Tam nechal Abraham služebníky a osla. Řekl jim: "Zůstaňte zde. Izák se mnou půjde na horu. Až se pomodlíme a přineseme oběť, vrátíme se." Izák nesl dříví. Abraham nesl nůž: a nádobu se žhavým uhlím. "Otče," řekl Izák, "máme dříví a oheň. Avšak nemáme žádnou oběť." "Bůh se o to postará," odpověděl Abraham. Na hoře postavil Abraham oltář z kamení. Nahoru naložil dříví. Potom svázal svého syna Izáka a položil jej na dříví. Vzal nůž.
Tu uslyšel hlas: "Abrahame: Nedělej chlapci nic zlého: Ukázal jsi mi, jak mě posloucháš a jak mi důvěřuješ. Byl jsi hotov dát mi Izáka - svého jediného syna." Když se Abraham rozhlédl, spatřil berana, který se zachytil v houští. Položil zvíře na oltář a přinesl Bohu oběť. Pak sešel s Izákem dolů.BABYLONSKÁ VĚŽ

11. ledna 2016 v 11:35 STARÝ ZÁKON
STAVITELÉ MĚSTA
Genesis 10, 1-11
Noemovo potomstvo postupně zaplnilo celou zemi. Protože všichni pocházeli z jedné rodiny, mluvili stejným jazykem. Učili se hospodařit, pěstovat obilí, starat se o zvířata a také stavět města. Místo kamenů používali cihly, které na slunci vypalovali, a místo hlíny něco jako asfalt.
Když se všemu naučili, řekli si: "Teď si zbudujeme veliké město. V něm postavíme věž, jejíž vrchol bude sahat až do nebe. Tak se proslavíme a budeme žít všichni na jednom místě." Byli na sebe hrdí, jak to vymysleli. Byli přesvědčeni, že se o sebe postarají sami a že Boha nepotřebují.


VĚŽ DO NEBE
Genesis 11, 5-9
Bůh viděl, že lidská pýcha vyrostla tak, že se stala hrozbou lidem samým. Nezbývalo, než aby zakročil.
Řekl si: "Toto je teprve začátek. Když se jim stavba podaří, budou si myslet, že jejich úmysly jsou nade všechno. Zastavím je na této cestě. Zatím všichni mluví stejnou řečí. Zmatu jim ji, budou mluvit každý jinak a nebudou si už rozumět."
Jak rozhodl, tak udělal. Na zemi pak vypukl nepředstavitelný zmatek. Když se potakali dva lidé a jeden řekl: "Dobrý den", ten druhý nevěděl, co to znamená. Tak to bylo se vším. Teď bylo těžké něco společně budovat. Pán Bůh je pak rozptýlil po celé zemi. To město zůstalo nedostavěné. Dostalo jméno Bábel, což znamená Zmatek, protože tam Bůh zmátl lidskou řeč.


1. Co bylo špatného na tom, že si lidé chtěli postavit vysokánskou věž, která by šahala až do mraků? (Chtěli ji postavit ke slávě Boha?)
2. Pamatujete si, co Bůh řekl Noemu a jeho synům, když vyšli po potopě z archy? Řekl jim "Ploďte a množte se a naplňte celou zemi." Poslechli lidé Boha? (Neposlechli. Chtěli si postavit jedno veliké město a žít tam všichni na jednom místě). Jak Bůh lidi za tuto neposlušnost potrestal? (Zmátl jim jazyky, rozptýlil je po celém světě a znemožnil jim tak pokračovat ve stavbě věže).

Pro dospělé k lepšímu porozumění tématu více zde.


NOEMOVA ARCHA

8. ledna 2016 v 16:51 STARÝ ZÁKON
Genesis 6 - 9
NOE BUDUJE ARCHU
Když Hospodin viděl, že je mnoho lidské špatnosti na zemi a že veškeré myšlení a snažení jejich srdce stále jen směřuje ke zlému, litoval Hospodin, že udělal člověka na zemi, a trápil se ve svém srdci. Řekl: "Zahubím lidi, které jsem stvořil, z povrchu země: s lidmi i krotká zvířata, drobné živočichy i nebeské ptáky. Mrzí mě, že jsem je udělal." Noe však nalezl milost v Hospodinových očích.
Toto je rodokmen Noemův: Noe byl muž spravedlivý a bezúhonný mezi svými vrstevníky a chodil s Bohem. Noe zplodil tři syny: Sema, Chama a Jafeta.
Bůh řekl Noemovi: "Rozhodl jsem se skoncovat se vším živým, neboť země je plná bezpráví, které lidé páchají. Zahubím je i se zemí. Udělej si archu z pryskyřičného dřeva, udělej v ní komůrky a vymaž ji smolou uvnitř i zvenku. Já sešlu potopu, vody na zemi, abych zničil pod nebem vše, co žije, v čem je duch života. Zahyne vše, co je na zemi. S tebou však uzavřu smlouvu. Vejdeš do archy ty, tvoji synové, tvá žena a tvé snachy s tebou. Ze všeho, co žije, co má tělo, ze všeho vezmeš po dvou do archy, aby zůstali s tebou naživu; bude to samec se samicí. Ze všeho druhu ptactva, krotkých zvířat i drobných pozemských živočichů, ze všeho po dvou přijdou k tobě, aby zůstaly na živu. Ty pak si obstarej veškerou potravu k obživě a zásob se jí; tobě i jim bude za pokrm." Noe všechno udělal právě tak, jak mu Bůh poručil.

V ARŠE
Hospodin řekl Noemovi: "Vstup do archy ty a celá tvá rodina, neboť jenom tebe jsem viděl jako spravedlivého před sebou mezi tímto pokolením." Neboť již za sedm dní sešlu na zemi déšť po čtyřicet dní a čtyřicet nocí a zničím z povrchu země všechny tvory, které jsem stvořil." Noe tedy udělal všechno, co mu Hospodin poručil.
Vešel tedy Noe a jeho synové, jeho žena a jeho snachy s ním do archy před vodami potopy. Z čistých i nečistých zvířat, z ptáků a ze všeho, co se plazí po zemi, přišli k Noemovi po dvou do archy, samec se samicí, jak mu Bůh poručil. Po sedmi dnech přišla na zemi voda potopy. Po čtyřicet dní a čtyřicet nocí pršelo na zemi. A Hospodin za ním zavřel.

NADĚJE NA ZÁCHRANU
Potopa na zemi trvala po čtyřicet dní, voda stoupala a nadnesla archu, která se zdvihla od země. Voda zmohutněla, velmi vystoupila nad zem a archa plula po vodě. Voda nad zemí stoupala čím dál tím více, takže byly přikryty všechny vysoké hory pod celým nebem. Voda nad ně vystoupila patnáct loket a přikryla hory.
Zahynuli všichni tvorové pohybující se po zemi: ptáci, krotká zvířata i zvěř, všichni drobní živočichové, kteří se hemží po zemi, i všichni lidé. Pomřelo vše, co mělo v nozdrách dech života, vše, co přebývalo na souši. Každý tvor, který byl na povrchu země, byl zahuben: lidé, krotká zvířata, drobní živočichové, nebeští ptáci. Byli vyhubeni ze země a zbyl jen Noe a ti, kteří s ním byli v arše. Mocně stoupala voda na zemi po sto padesát dní. Tu si vzpomněl Bůh na Noema a na všechnu zvěř i na všechna krotká zvířata, která s ním byla v arše, a seslal na zem vítr, takže se voda uklidnila.

KONEC POTOPY A DUHA
Uzavřely se prameny propastné hlubiny i otvory nebe a liják z nebe ustal. Po sto padesáti dnech začala voda ponenáhlu ustupovat ze země a opadávat. Když země vyschla, řekl Bůh Noemovi: "Vyjdi z archy ty, tvá žena, tvoji synové a tvoje snachy s tebou. Všechnu zvěř, která je u tebe, ze všech druhů ptáků, krotkých zvířat i drobných živočichů, kteří se plazí po zemi, vyveď sebou; ať se na zemi hemží, ať se na zemi plodí a množí."
Noe vystavěl Hospodinovi oltář a vzal ze všech čistých zvířat a ze všech čistých ptáků a obětoval zápalné oběti na oltáři. Bůh požehnal Noemovi a jeho synům a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi. Vše, co se pohybuje a je živé, bude vám k jídlu, všechno vám dávám právě tak jako zelené rostliny. Jen maso s jeho duší, to je krví, nesmíte jíst. Kdo prolije lidskou krev, také jeho krev bude prolita člověkem, neboť Bůh učinil člověka ke svému obrazu." Potom řekl Bůh Noemovi i jeho synům: "Uzavírám smlouvu s vámi i s vašimi potomky, Už nebude vodou potopy zahubeno všechno tvorstvo, už nepřijde potopa, aby zpustošila zemi." "Toto je znamení smlouvy, které zřizuji mezi sebou a vámi i mezi každým živým tvorem u vás pro budoucí pokolení: Kladu do mraků svou duhu a ta bude znamením smlouvy mezi mnou a zemí."